Dějepis - Velká francouzská buržoazní revoluce

8. červen 2011 | 17.14 | | autor: spooky

Velká francouzská buržoazní revoluce

1) Charakter země před VFBR, příčiny úpadu a nespokojenosti obyvatel, vládci
-zemědělský stát, -25 mil. obyvatel, -od 2. pol. 18. st. rozvoj průmyslného podnikání, -daně jen venkované a měšťané
-hospodářský kolaps vlivem přepychu dvora a válek, růst nespokojenosti obyvatel v dílech osvícenců
-vládci: Ludvík XIV., Ludvík XV. (1715-1774), Ludvík XVI. (1774-1792)

2) Svolání generálních stavů, jejich složení a úkol, tvorba NS, reakce krále, Bastila
-r. 1789 po 175. svolal Ludvík XVI. gen. stavy, -skládali jej: fr. sněm a zástupci 3 stavů, -zástupci 3 stavů, šlechtici a duchovní vytvořili Národní shromáždění, -král jej chtěl rozpustit -> příprava vojska ve Versailles, -lidem se to nelíbilo, r. 1789 napadli věznici Bastilu a obsadili ji

3) Národní gardy, situace ve venkově, heslo revoluce
-opora revoluce - vznik národních gard (ozbroj. skup.), -na venkově nepokoje -> napadání šlechtických sídel, -heslo revoluce: rovnost, volnost, bratrství

4) Ústava, konstituční monarchie, útěk krále a jeho dopadení, emigrace šlechty
-r. 1791 NS vydalo ústavu – Francie = konstituční monarchie, -pokus krále prchnout ya hranice, odhalen a uvězněn, kvůli situaci v zemi – emigrace šlechty

5) Vznik zákonodárného shromáždění, klub jakobínů, Robespierre
-zákonodárné shromáždění – snaha o zachování monarchie, -do popředí polit. kluby – klub jakobínů vedený
Maxmilienem Robespierrem

6) Příprava vojenského vpádu do Francie, válka Rakousku, vznik protifrancouzské koalice
-obavy z dění ve Francii -> příprava vojen. vpádu Rakouska, proto Francie vyhlásila Rakousku válku, to podpořeno francouzskými emigranty a Pruskem – vznik první vojenské koalice proti Francii.

7) Vznik Konventu a republiky, girondisté x jakobíni, vítězství Francie, revoluční změny
-nové volby, nový parlament = Konvent, zrušil království a vyhlásil republiku, převaha girondistů a jakobínů, Francie nepřátelská vojska zahnala za hranice, tam prováděny protirevoluční opatření, nedostatky ve Franc.

armádě překryty ohromným nadšením

8) Poprava krále a odpůrců režimu, povstání, pryč s girondisty, nové povstání
-král odsouzen a v lednu 1793 popraven s mnoha dalšími odpůrci režimu, povstání kvůli špatné ekonom. situaci, nové povstání v Paříži, kde z Konventu odstraněni girondisti -> ti pak organizovali protijakobínské povstání

9) Vznik jakobínského revolučního teroru, výbory, popravy, propagace kultů, kalendář
-do čela Konventu r. 1793 jakobíni, zavedení revolučního teroru, -vytvoření Výboru pro veřejné blaho (Robespierre) a Výboru pro veřejné blaho (proti odpůrcům režimu), poprava královny a mnoha girondistů, propagován Kult Rozumu a Kult Nejvyšší bytosti, zavedení revolučního kalendáře

10) Postoj k nižším vrstvám, branná povinnost
-ve prospěch nižších vrstev – zrušení náhrad za feudální povinnosti, výhodné rozprodávání šlechtické a církevní půdy, stanovení max. výše mzdy, vyhlášení branné povinnosti přispělo k odražení cizích útoků

11) "Utápění v krvi", červenec 1794, konec teroru, umírnění republikáni
-revoluce "utápěna v krvi", v červenci roku 1794 v Konventu spiknutí -> Robespierre a jeho přívrženci popraveni, -kmoci umírnění republikáni

12) Výsledky revoluce – VFBR
-změny ve společnosti, zrušena privilegia šlechty a duchovenstva, všichni si rovni, svoboda pro všechny

13) Obohacování republikánů, snahy roajalistů, zákrok Napoleona
-obohacování republikánů aby si udrželi majetek, snaha roajalistů chopit se moci v Paříži r. 1795, zlikvidoval je Napoleon
Bonaparte

14) Napoleon Bonaparte, stručný životopis
1769-1821, pocházel z Korsiky, po vojen. škole se proslavil v bitvě proti VB u Toulonu, po pádu jakobínů přešel k umírněným republikánům, r. 1795 měl velet fr. armádě v Itálii, donutil tak císaře Františka k míru – rozdrtil jeho armádu, podporoval vědy i umění

15) Vláda direktoria a její svržení, Napoleon 1. konzulem, vznik císařství, jeho charakter
-r. 1795 svrhl vládu direktoria a stal  se 1. konzulem s neomezenou mocí, r. 1804 zrušil republiku a jmenoval se císařem,  mnozí ocenění z chudých vrstev, vydal občanský zákoník zákoník který rozvíjel moderní společnost

16) Bitva u Trafalgaru, postoj Ruska a Rakouska, Napoleonovo tažení až na Moravu, Rýnský spolek
-největší soupeř byla VB, r. 1805 se na ni chystal zaútočit, jeho loďstvo zničeno v námoř. bitvě u Trafalgaru ve Středoz. moři, admirál VB Horatio Nelson padl, proti Frnacii táhlo Rusko a Rakousko

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře