Dějepis - Opakování 7. ročníku

8. červen 2011 | 17.17 | | autor: spooky

Opakování  7. ročníku

1) Stěhování národů, doba, místo, kmeny
 Ve 2. st. útoky Germánů, ve 4. st. průnik přes Dunaj až do říše římské.
 Na V směrem z Asie od r. 375 pohyb Hunů, r. 451 v bitvě na Katalaunských polích poraženi. Jejich    kmen. svaz se rozpadl.
Vizigóti – r. 410 dobyli Řím. Poté táhli do Gálie (dneš. Francie, Belgie, Nizozemí). Odtud Franky vytlačeni do Hispánie (dneš. Španělsko)
Vandalové – r. 455 poničili Řím (slovo vandalismus)
Langobardi – v 6. st. ovládli S Apeninského poloostrova (dodnes území Lombardie)
Frankové – obsadili území dneš. Francie, Belgie a Nizozemí, později i J a Stř. Evropy.

2) Počátky franské říše, doba, rod, nejvýzn. král, místa
Od 4. st. průnik Franku ze S do Galie. Rod Merovejců, vůdce Merovech. Nejvýzn. král – Chlodvík, sjednotil Galii za pomoci křesťanství. Místa: Francie, Německo, Holandsko, Belgie.

3) Arabové, islám, korán, Mohamed, místo a doba vzniku arab. říše, Mekka,Medina
Arabové byli kočovníci, islám – náboženství vytvořené Mohamedem, víra v Alláha. Mekka – hl. město, odtud pochází učení proroka Mohameda. R. 622 prchl Mohamed z Mekky do Mediny (hidžra – počátek arab. letopočtu).

4) Sámova říše, místo, doba, Sámo, Avaři, význam
Říše od r. 623 do r. 658, r. 631 porazili franské vojsko s králem Dagobertem v čele u Chebu. Po Sámově smrti r. 358/9 se říše rozpadla. Avaři kolem 6. st. – útoky na slovany. Význam – 1. sjednocená říše v čele se Sámem.

5) Velká Morava, místo, doba, panovníci, "mise", zánik, Maďaři, význam
Vznik r. 833 na území Moravy, západ. Slovenska, Čech, části Polska a Uher. Panovníci: Mojmír I., Rostislav, Svatopluk, Mojmír II. R. 863 na požadavek Rostislava přišli na VM bratři Konstantin a Metoděj aby vyškolili moravské kandidáty. VM zanikla při útocích Maďarů r. 906/907. První státní útvar západních slovanů.

6) Vikingové, Normané, Varjagové, mořeplavectví, doba
Vikingové – severní větev Germánů, skandinávští mořeplavci, v 8.-11. st se vydávali na loupežive výpravy do jiných zemí Evropy.
Normané – potomci části Vikingů.
Varjagové – námořníci, kupci a především bojovník ze severu.

7) Význam Karla Martela, Pipina Krátkého a Karla Velikého, rozdělení fran. říše
Karel Martel: r. 732 porazil Araby u Poitiers, zastavil tak jejich útok do záp. Evropy.
Pipin Krátký: sesadil franského krále a založil nový vládnoucí rod, Karlovce.
Karel Veliký: rozšířil území od Sev. moře po řeku Ebro a Apeniny, od Atlantiku  po Labe. Ovládl říši Langobardů  a vzniklo Italské království. R. 788 ovládl území Bavorů, r. 814 území Sasů. R. 800 korunován na císaře.
Po jeho smrti rozpad říše na 3 části: východofranská říše (Ludvík Němec)
                                                                 západofranská říše (Karel Holý)
                                                                 Lotrinsko (Lothar)

8) Vznik českého státu v 10.st., Přemyslovci, panovníci
České kmeny ohrožovány Franky, v řele kmene Čechů rod Přemyslovců.
Panovníci: Bořivoj I., Václav, Boleslav I., Boleslav II.,

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.81 (21x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře